• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
Herkes için Turizm
Herkes için Turizm web platformuna hoş geldiniz.


Engelsiz Turizmin temelinde yer alan, engellilerin topluma bağımsız dâhil edilmesi stratejisi doğrultusunda engelli bireylerin saygın ve eşit muamele ile özgürce tatil yaparak toplumsal yaşama katılma haklarına erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef ancak yerli ve yabancı turistlerin tatillerini sorunsuzca geçirmelerine imkân sağlayacak ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çalışmalarının doğru biçimde yapılması ile mümkün olacaktır.


Yukarıda belirtilen nedenlerle başta Alanya olmak üzere tüm Türkiye’nin Erişilebilir Turizm sesi olan www.herkesicinturizm.org.tr (Engelsiz Turizm Projesi) 2010 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği işbirliğinde yürütülmektedir.


Alanya İlçesi kentsel yerleşim alanında; herkes için ulaşılabilirliğin sağlanması ve engelsiz turizmin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak projelerin hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli teknik, kurumsal, ulusal ve uluslararası tanıtım, pazarlama ve finansal işbirliğinin sağlanmasını amacı ile Engelsiz Turizm Kenti Alanya Projesi oluşturulmuş ve 02.12.2011 tarihinde aşağıdaki protokol tüm tarafların katılımı imzalanmıştır.


“ENGELSİZ TURİZM KENTİ ALANYA” UYGULAMA VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 


Taraflar:
Madde 1 - Bu protokolün tarafları; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’dir.

Tanımlar:
Madde 2 - Bu protokolde geçen;
Bakanlık:  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Genel Müdürlük: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Belediye : T.C.Alanya Belediye Başkanlığını,
A.L.T.S.O: Alanya Ticaret ve Sanayi Odasını,
A.L.T.İ.D: Alanya Turistik İşletmeciler Derneğini,
Proje: Engelsiz Turizm Kenti Alanya Uygulama Projesini,
Yurtdışı Tanıtım Sloganı : “Tourism For All”
Yurtiçi Tanıtım Sloganı : “Herkes İçin Alanya”
Komisyon: Protokol ortaklarının belirleyeceği kişilerden oluşturulacak, ‘‘Engelsiz Turizm Kenti Alanya Projesi’’ çalışma komisyonunu ifade eder.
Konu:

Madde 3 - Bu protokolün konusu; Alanya Belediyesinin ilçe sorumluluk alanı içinde bulunan kentsel yerleşim alanında ‘‘Engelsiz Turizm Kenti Alanya Projesi’’ kapsamında yapılacak olan faaliyetlere ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Amaç:
Madde 4
- Bu protokole konu olan ‘‘Engelsiz Turizm Kenti Alanya Projesi’’ Alanya İlçesi kentsel yerleşim alanında; herkes için ulaşılabilirliğin sağlanması ve engelsiz turizmin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak projelerin hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli teknik, kurumsal, ulusal ve uluslararası tanıtım, pazarlama ve finansal işbirliğinin sağlanmasıdır.

Ortak Komisyon Oluşturulması Ve Komisyonun Görevleri:
Madde 5
- Protokol ortaklarının temsilcilerinden oluşan ortak bir çalışma komisyonu oluşturulur. Komisyon, taraflarca belirlenecek kişilerden oluşur. Komisyon gerek gördüğü takdirde komisyon üyesi olmamasına rağmen gerçek kişi veya kurumlardan temsilci ya da bilgi talep edebilir. Komisyon aşağıdaki çalışmaları yürütmekle görevlidir:

a) Bir Proje takvimi oluşturularak çalışmaların etaplandırılması,
b) Alanya Belediyesinin sorumluluk alanı içerisindeki yapılı çevrede (açık ve kapalı alanlar) ve belediye hizmetlerinde hâlihazırda ulaşılabilirlikle ilgili var olan engellerin belirlenmesi ve bu konuda bir rapor hazırlanması,
c) Engellerin kaldırılması için uygulama ilkelerinin belirlenmesi ve eylem planının hazırlanması,
d) Hazırlanan Projelerin finansmanını sağlanması hususunda işbirliği yapılması,
e) Finansmanı sağlanan projelerin uygulanması,
f) Tamamlanan projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlamasının yapılması,
g) Projenin izleme ve değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların taraflar adına yürütülmesi,
h) Proje süresince istatistikî bilgilerin tutulması için anket formlarının hazırlanması, Turistik işletmeler ve acenteler vasıtası ile bu bilgilerin toplanarak raporlanması.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yükümlülükleri:
Madde 6
- Bakanlık, protokole konu çalışmaların yürütülmesinde koordinatör rol üstlenecektir.
a) Bakanlığımızca verilen mali yardımlar kapsamında, Alanya Belediyesinin “Engelsiz Turizm Kenti Alanya” çalışmaları dâhilinde yürütmekte olduğu yol, kaldırım, park ve plaj gibi açık alan düzenlemeleri için yapacağı ödenek taleplerine öncelik tanınacaktır.
b) Engelsiz turizm çalışmaları kapsamında, ulaşılabilirlikle ilgili mevzuattaki asgari şartların üzerinde düzenlemeler yapan tesislerin ve kamuya açık hizmet veren açık ve kapalı alanların Bakanlığımızca bir prestij belge olan “Herkes İçin Erişilebilirlik Belgesi” ile ödüllendirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Böylece turizm tesislerindeki engelli yatak kapasitelerinin artırılması ve engellilere yönelik hizmet kalitesinin artırılması özendirilecektir.
c) Bakanlık olarak, erişilebilirlikle ilgili gerekli düzenlemeleri yapacak olan turizm tesislerine, seyahat acentelerine, gezi teknelerine, limanlara, seyahat şirketlerine vb. uygun ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla renovasyon kredisi verilmesi konusunda Bankalar Birliğiyle temas kurulacaktır.
d) Bakanlık olarak, engelsiz turizm faaliyetlerinin özendirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile teşvik unsurları konusunda temas kurulacaktır.
e) İller Bankası A.Ş. tarafından, Alanya Belediyesine malzeme ve ekipman kredisi sağlanabilmesi için Bakanlıkça temas kurulacaktır.
f) Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan “İşbaşı Eğitimi” programı kapsamında, Alanya’da turizm sektöründe hizmet veren personele yönelik olarak ulaşılabilirlik, engellilerin gereksinimleri ve engelli farkındalığı konularında bir eğitim programı planlanacaktır.
g) Bakanlık olarak, bu özel pazara yönelik ürünleri ve hizmetleri, erişilebilir tesislerin ve mekânların irtibat bilgilerini içeren broşür ve CD gibi tanıtım materyalleri üretilerek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda kullanılacak, Alanya Belediyesinin ve engelsiz turizm için gerekli düzenlemeleri yapan tesislerin tanıtımı öncelikli olarak desteklenecektir.
h) Basımını A.L.T.S.O.’nun üstlendiği ve kentin erişilebilirlik durumunu ayrıntılarıyla içeren “Herkes İçin Erişilebilir Alanya - Kent Rehberi”nin hazırlanmasında katkı sağlanacaktır. i) Bakanlığımız görev alanına giren tarihi ve kültürel alanların ulaşılabilir hale getirilmesi için yapılacak çalışmalarda Alanya ve çevresine öncelik tanınacaktır.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yükümlülükleri:
Madde 7
a)
Genel Müdürlükçe, Belediyede görev yapan yönetici ve teknik personelin ulaşılabilirlik, özürlülerin kentsel çevredeki gereksinimleri ve ulaşılabilirlik düzenlemeleri konularında bilgi düzeyinin artırılması amacıyla Belediye tarafından düzenlenecek olan seminer programında Genel Müdürlük personelinin eğitici olarak görev alması sağlanacaktır.
b)
Proje kapsamında yapılacak düzenleme çalışmalarında yararlanılmak üzere teknik bilgi desteği Genel Müdürlük tarafından sağlanacaktır.

T.C. Alanya Belediye Başkanlığı’nın Yükümlülükleri:
Madde 8
a)
Kentte yapılacak çalışma ve seminerlerde kullanılacak her türlü doküman, mekân, donanım, teknik destek ve harcama giderlerine belediye tarafından katkı sağlanacaktır.
b)
Belediye, komisyonun önerilerinin yaşama geçirilmesi için gerekli giderleri yatırım programına ve bütçesine yansıtacaktır.
c)
Belediye, özel veya tüzel kişi ve kurumlarca hazırlanan projelerin uygulama aşamasında ve ruhsatlandırılmasında komisyonun önerilerini esas alacak ve denetimini sağlayacaktır. Belediye engellilerle ilgili güncel T.S.E. standartlarını temin edecek ve düzenlemeleri bu standartları esas alarak yapacaktır. T.S.E. standartlarının yanı sıra, taraflarca da uygun görülmesi halinde Avrupa Birliği ve\veya Birleşmiş Milletler ve Proje Ekibi tarafından belirlenecek standartları esas alabilecektir.
d)
Tarafların mutabakatı ve uygun görmesi durumunda komisyondaki teknik personelin yurtiçi ve yurtdışı uygulama örneklerini yerinde görmeleri için görevlendirilmeleri halinde, seyahat, konaklama ve harcama giderlerine belediye tarafından katkı sağlanacaktır.
e)
Protokolün imzalanmasını müteakiben Alanya Belediyesi tarafından ‘‘Engelsiz Kent Hizmet Birimi’’ oluşturulacak, oluşturulan birimde (Resmi Gazete Sayı No: 26261) norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde sürekliliğin sağlanabilmesi için sözleşmeli ya da kadrolu olarak gerekli personel istihdam edilecektir. Ayrıca birimde ihtiyaca göre diğer teknik, idari ve yardımcı hizmetler alanında personel istihdam edilecektir.
f)
Yeni yapılacak konut veya ticari binaların proje ilkeleri doğrultusunda belirlenen standartlara göre yapılmasını denetlenecek, eski yapılarda ise bu standartlara geçişi mecbur kılmak için hukuki ve cezai düzenlemeleri yapılacaktır.

Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Yükümlülükleri:
Madde 9

a) Oluşturulacak Komisyonda, kurumu temsilen bir üye görevlendirilecektir.
b) Protokolün amacına hizmet eden projelere doğrudan maddi destek sağlanacaktır.
c) Odaya bağlı tüm üyelere protokole ilişkin bilgi ve eğitim verilerek Engelli Dostu İşletme sayısının artması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
d) Engelsiz Turizm Kenti vizyonuna ve komisyonca belirlenen standartlara uygun tadilat yapacak A.L.T.S.O.’ya üye işletmeleri, A.L.T.S.O.’nun özel anlaşması bulunan bankalardan kredilendi alabilmeleri hususunda yardımcı olarak yapısal değişikliklerin hızlandırılmasını sağlayacaktır.
e) Reklâm ve tanıtım faaliyetlerine görsel, dijital veya basılı argümanlar hazırlatılacaktır.
f) Katılım sağlanan tüm seminer, panel, fuar gibi aktivitelerde bu argümanlar sergilenerek tanıtım faaliyetlerinde bulunulacaktır.
g) Protokolün amacına hizmet eden, yurtiçi ve yurtdışı gezi ve fuarlara katılan komisyon üyelerinin giderlerinin karşılanması için ekonomik katkı sağlanacaktır.
h) Yerel ve Ulusal farkındalığın arttırılması için süreli yayınlarda basın yoluyla faaliyetler yürütülecektir.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin Yükümlülükleri:
Madde 10

a)
Oluşturulacak Komisyonda, kurumu temsilen bir üye görevlendirilecektir,
b)
Projenin Turistik tesisler düzeyinde iyi anlaşılması için duyurular yapacaktır.
c)
Turizm İşletmelerini, teşvik ederek benzeri düzenlemelerin yaygınlaşmasını sağlayacaktır,
d)
Proje kapsamında düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı inceleme araştırma gezilerine temsilci görevlendirilecek, tanıtma ve araştırma gezileri gibi giderler için oluşturulacak ortak bütçeye katkı sağlanacaktır.
e)
Proje çalışması çerçevesinde İlçemize gelecek görevli ekiplerin konaklaması sağlanacaktır.
f)
Alanya merkez sahillerinde, engellilerin kullanımına uygun örnek iskele ve plaj çalışması yapılacaktır.
g)
Proje kapsamında turistik işletmelere yönelik eğitim faaliyetlerini organize ederek katılım teşvik edilecektir.
h)
Ulusal ve uluslararası turizm/tanıtım fuarlarında kapasitelerinin bir bölümünü engellilere yönelik düzenleyen engelli dostu tesislerin tanıtımı CD, broşür ve kitapçıklarla yapılacaktır.
i)
Proje’nin amblem ve afiş tasarım çalışmalarını yaparak bu çalışmaların medyada yer alması sağlanacaktır.
j)
Komisyonun kararları doğrultusunda nitelikler yönetmeliğine istinaden engelsiz turizm için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
k)
Proje süresince ulusal ve uluslararası alanda engellilere özel, indirimli tatil imkânı sunulacaktır.

Protokol Süresi
Madde 11
- Protokol süresi 36 aydır, ancak taraflarca gerek duyulduğunda bu süre uzlaşma ile uzatılabilir. Yürürlük
Madde 12
- Toplamda 12 (ONİKİ) madde ve 5 (BEŞ) sayfadan oluşan iş bu protokol 5 (BEŞ) nüsha olarak hazırlanmış olup imzalandığı, 02.12.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.